ทดลองใช้งาน ฟรี!

Support Center
ช่องทางการติดต่อ MessageDD
จันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.)
ฝ่ายขาย การตลาด
0 2689 2090-2 ต่อ 200
ฝ่ายบริการลูกค้า
0 2689 2090-2 ต่อ 201
โทรสาร (อัตโนมัติ)
คู่สายอัตโนมัติ ( 24 ชม.)
0 2689 2090-2 ต่อ 100
นอกเวลาทำการ
ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
08 2633 4747
รองรับทุกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
Terms and Conditions
เงื่อนไขข้อตกลง การใช้บริการ MessageDD.com
 1. ผู้ใช้บริการต้องส่ง SMS ภายในเวลาที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการส่ง SMS ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ส่งข้อความที่สื่อ แสดง หรือมีความหมายในลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นการแสดงหรือมีข้อความซึ่งกระทบกระเทือน หรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมถึงประมุขของ ประเทศอื่น ๆ ด้วย
  • เป็นการแสดงหรือมีข้อความก่อให้เกิดการดูหมิ่น เหยียดหยามประเทศชาติ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ กลุ่มชนใด
  • มีข้อความที่ลบหลู่เหยียดหยาม หรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาใด หรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หรือละเมิดกฎหมาย
  • เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี ระหว่าง คนในชาติ หรือกระทบกระเทือน ต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
  • เป็นการแสดงหรือมีข้อความที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
  • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความทางการเมืองซึ่งอาจเป็นการบ่อนทำลายหรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ
  • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความทางยั่วยุกามารมณ์หรือลามกอนาจาร
  • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความถึงความทารุณโหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน หรืออุจาดแก่ผู้ฟัง
  • เป็นการแสดงออกหรือมีข้อความถึงเรื่องเพ้อเจ้อหลอกลวงไร้สาระ ซึ่งอาจชักจูงให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนหลงเชื่ออย่างงมงาย
  • เป็นการแสดงหรือมีข้อความถึงพฤติกรรมของผู้ร้ายซึ่งผิดธรรมดาอันอาจเป็นเหตุชักจูง หรือส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมยิ่งขึ้น
  • ใช้ประโยค ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือผิดหลักภาษาไทย
  • หยาบคาย หรือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทับถมบุคคลอื่น หรือสินค้า และบริการธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นสินค้า และบริการ ธุรกิจชนิดหรือประเภทเดียวกันหรือไม่
  • มีเนื้อหาสาระที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริง
 3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าในการส่ง SMS ในแต่ละครั้ง จำนวนตัวอักษรจะต้องไม่เกิน 160 ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียว หรือ 70 ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียว
  • กรณีที่การส่ง SMS มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยรวมกัน ให้ถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ส่ง SMS เป็นตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมด เป็นเกณฑ์ในการคิดจำนวนตัวอักษร
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการส่ง SMS ในแต่ละครั้ง โดยมีจำนวนตัวอักษรเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้คิดคำนวณ จำนวน SMS เท่ากับ อัตราส่วนระหว่างจำนวนตัวอักษรทั้งหมดใน SMS ที่ต้องการส่ง กับจำนวน 160 (สำหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษ) หรือจำนวน 70 (สำหรับตัวอักษรภาษาไทย)
  • ในกรณีที่การคิดคำนวณปรากฏค่าเป็นเศษของจำนวน ให้คิดปัดเพิ่มขึ้นเป็นอีก 1 จำนวน SMS ต่างหากด้วย
เงื่อนไขการระงับการให้บริการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ ในกรณีต่างๆ ดังนี้
 1. ผู้ใช้บริการมีจำนวนเครดิตคงเหลือเท่ากับ 0 (ศูนย์) และไม่มีการสั่งซื้อเครดิตเพิ่มเติมนานเกินกว่า 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรให้ กับสมาชิกท่านอื่นๆ
 2. ถ้าผู้ใช้บริการทำการส่ง SMS ผิดวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการ หรืออันเป็นการขัดต่อกฎหมายใด ๆ และ ถ้าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุร้ายแรง อันอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะระงับการให้บริการ SMS ตามสัญญานี้ได้โดยทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และหากบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า เหตุดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ใช้บริการได้ กระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็ไม่ตัดสิทธิแก่บริษัทฯ ที่จะบอกเลิกการเป็นสมาชิกนี้ได้โดยทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบแต่ อย่างใดด้วย
 3. หากความปรากฏแก่บริษัทฯ เอง หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้องเรียนมายังบริษัทฯ ถึงความไม่เหมาะสม ไม่สมควร หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ ของข้อความ ข้อมูล หรือรูปภาพที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านบริการ SMS บริษัทฯ จะตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือของข้อร้องเรียน หากมีเหตุอันสมควรเชื่อตามข้อร้องเรียนนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกในทันที
 4. ในกรณีที่มีระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องของรัฐ และ/หรือโดยองค์กรของผู้ให้บริการส่ง SMS ร่วมกัน ซึ่งได้ กำหนดเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการให้บริการส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่นั้น ไม่ว่าจะได้มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้หรือที่ปรากฏในภายหลังก็ ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ SMS ตามสัญญานี้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด